Algemene voorwaarden Positiviteitscafe

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Positiviteitscafe die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten op het gebied van (e-)coaching, psychosociale hulp, training en aanverwante werkzaamheden;
 • Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • Diensten: alle door Positiviteitscafe aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder coaching en andere vormen van begeleiding in de ruimste zin des woord;
 • Coach: De hulpverlener van Positiviteitscafe
 • Coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Positiviteitscafe diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen in deze voorwaarden zijn slechts gelding als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen Positiviteitscafe, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Positiviteitscafe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en acceptatie

 1. De door Positiviteitscafe gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Positiviteitscafe is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd;
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en vrijgesteld van BTW, tenzij anders aangegeven;
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Positiviteitscafe beschikbare informatie;
 4. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Positiviteitscafe is gesloten als de overeenkomst is ondertekend door de coachee wanneer deze ook opdrachtgever is. Wanneer er een derde partij als opdrachtgever fungeert dan is de overeenkomst gesloten wanneer Positiviteitscafe de gemaakt afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet vóór aanvang (Max. 10 werkdagen) van de werkzaamheden heeft betwist.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de Positiviteitscafe gesloten overeenkomsten leiden voor Positiviteitscafe tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Positiviteitscafe is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Positiviteitscafe verlangd kan worden. Positiviteitscafe zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
 2. Indien en voor zover Positiviteitscafe dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren of bij te laten staan door derden;
 3. Alle gegevens die door Positiviteitscafe als noodzakelijk worden beschouwd of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden door de opdrachtgever tijdig aan Positiviteitscafe verstrekt. Als de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt aan Positiviteitscafe, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. Positiviteitscafe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij dit voor haar kenbaar behoorde te zijn;
 5. De coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De coachee is en blijft zelf verantwoordelijke voor diens eigen gedragingen, de consequenties hiervan, zowel tijdens de coachsessies met de coach als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Ook neemt coachee rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en consequenties daarvan. Daarnaast zal de coachee zich houden aan de gemaakte afspraken, zowel op tijd en plaats alsmede aanvullende afspraken die tijdens de coachsessies worden gemaakt;
 6. Mocht de coach tijdens het coaching- of het psychosociale hulp traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet binnen het werkterrein of deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de coachee hierover informeren en aangeven dat een consult elders wenselijk is. Wanneer de coachee hier schriftelijk mee akkoord gaat, zal de coach een overdracht met bevindingen schriftelijk doen toekomen aan coachee en/of rechtstreeks aan collega deskundige.

Artikel 5: Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Beide partijen kunnen te alle tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdracht één jaar of langer is, dienen beide partijen een opzegtermijn van 2 maanden in acht te nemen.
 3. Het opzeggen van de overeenkomsten bij art.5.2 gelden niet voor E-coaching trajecten. Bij E-coaching trajecten geldt het volgende. Wanneer het wenselijk is om de coachrelatie eerder dan het afgesproken aantal sessies binnen het pakket te beëindigen, staat daar een opzegtermijn van 7 dagen voor. Wat inhoudt dat één sessie van de nog te gebruiken overeengekomen sessies niet gerestitueerd wordt.
 4. Wanneer een coachee meer dan 1 maand niets meer van zich laat horen vervalt elke vorm van restitutie.
 5. Opdrachtgever zijnde een particulier dient annulering schriftelijk (e-mail) of telefonisch op te zeggen.
  Opdrachtgever zijnde een bedrijf dient annulering schriftelijk (e-mail) op te zeggen;
 6. Bij beëindiging van coaching en coachtrajecten door opdrachtgever zijnde een bedrijf, binnen 2 weken voor aanvang is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren of van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Wordt de beëindiging tussen 2 en 4 weken voor aanvang van het traject dan zullen 50% van deze kosten in rekening gebracht worden. Bij 4 weken of meer voor aanvang van het traject zullen er geen kosten in rekening gebracht worden, behalve de kosten genoemd in artikel 5.3;
 7. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Positiviteitscafe zonder kennisgeving van beëindiging.
 8. Indien de opdracht gedurende een maatwerktraject (Powerup VIP, Het beste van mijzelf, maatwerkcoaching, etc.) wordt geannuleerd blijven de kosten onveranderd.

Artikel 6: Wijziging/annulering van de overeenkomst bij coachsessies

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wansprestatie door Positiviteitscafe op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren;
 2. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Positiviteitscafe de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 3. Indien de ontbinding van de overeenkomst aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Positiviteitscafe gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan;
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Positiviteitscafe (zie ook art. 8 overmacht), zal Positiviteitscafe in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging toerekenbaar is;
 5. Wanneer opdrachtgever zijnde een particulier binnen 24 uur voor aanvang van de sessie annuleert is deze opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren of van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Wanneer de annulering eerder plaats vindt zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.
 6. Wanneer opdrachtgever zijnde een bedrijf binnen 24 uur voor aanvang van de sessie annuleert is deze 100% van de kosten van de geannuleerde uren of van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de sessie is dan 50% van deze kosten en langer dan 48 uren voor aanvang brengt Positiviteitscafe geen kosten in rekening.

Artikel 7: Annuleren/verplaatsen van workshops, trainingen en groepssessies (Incompany):

 1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een workshop, training of groepssessie voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de hierna te noemen bedragen van de kosten verschuldigd:
  • Annulering tot en met 4 weken vóór aanvang van de workshop, training of groepssessie is kosteloos;
  • Bij annulering korter dan 4 weken en langer dan 1 week is 50% van overeengekomen prijs verschuldigd;
  • Bij annulering korter dan 1 week is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
  • In het geval Positiviteitscafe reeds is betaald vóórdat de eigenlijke workshop, training of groepssessie is verzorgd, zal Positiviteitscafe haar honorarium analoog aan het bovenstaand restitueren.
 2. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een workshop, training of groepssessie voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen bedragen van de kosten verschuldigd:
  • Verplaatsing van workshop, training of groepssessie kan kosteloos tot 2 weken vóór aanvang van de afgesproken dag/tijd;
  • Bij verplaatsing van workshop, training of groepssessie dient direct een nieuwe dag/tijd te worden afgesproken;
  • Bij verplaatsing van workshop, training of groepssessie korter dan 2 weken en langer dan 1 week vóór aanvang van de afgesproken dag/tijd is 50% van de overeengekomen prijs voor de bewuste, te verplaatsen sessie verschuldigd;
  • Bij verplaatsing van workshop, training of groepssessie korter dan 1 week vóór aanvang van de afgesproken dag/tijd is 100% van de overeengekomen prijs voor de bewuste, te verplaatsen sessie verschuldigd.
 3. Positiviteitscafe  is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop, training of groepssessie te annuleren. Mocht een workshop, training of groepssessie geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
 4. Indien een Training/Workshop door Positiveitscafe wordt geannuleerd, zullen wij een alternatief aanbieden. Indien dit alternatief door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zijn er geen annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 8: Overmacht

 1. Positiviteitscafe is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waar op Positiviteitscafe geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Positiviteitscafe niet in staat is zijn verplichting na te komen. Positiviteitscafe heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Positiviteitscafe haar verbintenis had moeten nakomen;
 3. Positiviteitscafe kan gedurende dat de overmacht voortduurt de verplichting vanuit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij;
 4. Voor zover Positiviteitscafe ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen, is Positiviteitscafe gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Betaling

 1. Het honorarium van Positiviteitscafe bestaat tenzij schriftelijk ander is overeengekomen uit een vooraf bepaald bedrag per overeenkomst óf geleverde dienst en /of kan berekend worden op basis van de gewerkte tijdseenheid van de opdrachtnemer;
 2. Voor opdrachtgevers die ook particuliere coachees zijn, zijn alle bedragen uitgedrukt in euro’s en vrijgesteld van BTW. Voor opdrachtgevers bestaande uit bedrijven zijn alle bedragen uitgedrukt in euro’s en vrijgesteld van BTW;
 3. Opdrachtgevers die ook particuliere coaches zijn betalen, zoals overeengekomen in de overeenkomst, op rekening. Facturen dienen altijd binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Wanneer er door de coachees gebruik wordt gemaakt van een maatwerk coachtraject of e-coaching, dan zal deze vóóraf het eerste gesprek het factuurbedrag overmaken;
 4. Wanneer de opdrachtgevers bedrijven zijn dan dienen zij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Betalingen zullen plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
 5. Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever, zal hij automatisch in gebreke zijn zonder dat verder ingebrekestelling vereist is. In geval van verzuiming behoudt Positiviteitscafe het recht om de overeengekomen werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten en rente en aanmaningskosten in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente. Tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag;
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Positiviteitscafe en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Positiviteitscafe onmiddellijk opeisbaar zijn;
 7. Als van Positiviteitscafe meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10: Incassokosten

 1. Indien door Positiviteitscafe in verband met verzuim van de opdrachtgever invorderingsmaatregelen dient te treffen, komen de kosten die verband houden met die invordering ten laste van de opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen;
 2. De kosten voor eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en /of advocaten zijn in bovengenoemde kosten inbegrepen.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die tussen coachee en coach plaatsvinden zullen door de coach, ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden worden verstrekt nadat de coachee kennis van de informatie heeft genomen en schriftelijk akkoord heeft verklaard dat de coach/Positiviteitscafe de informatie mag verstrekken, tenzij anders bepaald in de Nederlandse wetgeving;
 3. De coach zal de opdrachtgever, mocht dit een andere partij zijn dan de coachee, geen enkele mededelingen doen over de inhoud en het verloop van het traject, tenzij in overeenkomst is vastgelegd of door coachee uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 12: Intellectuele eigendommen

 1. Positiviteitscafe behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hieronder worden begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s
 2. Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Positiviteitscafe geen gebruik maken van de producten die Positiviteitscafe hen verschaft, ander dan ten behoeve van de opdracht;
 3. Positiviteitscafe heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgevers en coachees ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Positiviteitscafe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grover schuld van Positiviteitscafe;
 2. Positiviteitscafe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Positiviteitscafe is uitgegaan van de door of namens opdrachtgever/coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 3. Positiviteitscafe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan bij gebruik van internet voor e-coaching of e-psychosociale hulp. De coachee is bij aangaan van de overeenkomst met Positiviteitscafe ook op de hoogte van en akkoord met de algemene voorwaarden die gelden van het e-programma waar Positiviteitscafe gebruik van maakt;
 4. Indien Positiviteitscafe aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de orde, althans tot dat gedeelte van de order waarop aansprakelijkheid betrekking heeft
 5. Positiviteitscafe is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;
 6. Elke aansprakelijkheid van Positiviteitscafe voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14: Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Positiviteitscafe wordt aan Positiviteitscafe toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Positiviteitscafe uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen Positiviteitscafe en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Positiviteitscafe gevestigd is.

Apeldoorn, januari 2022 versie 2.0